Monday, December 11, 2017

Edhu? or What?


ஆசை எளியது.
அடக்கம் வலியது.
வறுமை கொடியது.
உண்மை கசப்பது.
குடும்பம் கூடுவது.
கோபம் சிறியது.
ஒற்றுமை பெரியது.
நட்பு நிகரற்றது.
பாசம் பிணைப்பது.
நேசம் நல்லது.
காதல் இனிப்பது.
அன்பு தூயது.
சொந்தம் சிறந்தது.
கொடை உயர்ந்தது.
ஆத்மன் நிலைப்பது.
நம்பிக்கை உகந்தது.
நேற்று முடிந்தது.
இன்று உள்ளது.
நாளை நம்புவது.

அவ்வை பாட்டி சொன்ன முதல் மூன்று வரிகளை ஒட்டி யோசித்தவை.

நன்றி : தமிழ் மொழி / அவ்வையார் / என் தமிழ் ஆசிரியர்கள்/ என் பாட்டி ராஜம்மாள் அவர்கள்.

Thursday, October 26, 2017

Intent , Action and Outcome

My five-year-old daughter taught me a very interesting lesson in life, the one that I always knew but forget to recall often!

It was a very early start for us this morning. I was in the kitchen making her breakfast while she was in slightly an exploratory mood, or so it seemed. Unusual for mornings, she was intensely examining some toy car, drawing something that only she understood and basically did not have time to waste.

Since there was no noise at all from the living room, I came out of the kitchen to see the door was open. I asked her if she knew why the door was open or who opened it so early in the morning, given that it was still dawn.

She simply said, "I don't know amma. I did not open it either. I just turned this knob."

The answer came as a beautiful thought: Intention is different from Action and definitely different from the Outcomes.

She wanted to explore the doorknob - Intention
She turned the knob to see how it is working -Action
The door opened. - Outcome

I cannot blame my child because her statement was very clearly honest.

It's true that sometimes what is intended and what results from an action is very different and causes a lot of misunderstanding in practically all places and walks of life.

Not easy, but once in a while, it helps to question the intention rather than judge or react on the outcome!

Friday, August 25, 2017

Slow Down...

Slow down....

Once in a while, Slow down a bit...
In the heavy traffic, to let a fellow on the road take over you.

Once in a while, Slow down a bit...
In the midst of a chaos, to breathe deeply and consciously.

Once in a while, Slow down a bit...
In the mad rush to success, to ask yourself if its really your success that you wish for, or a win over someone or something.

Once in a while, Slow down a bit...
In your busy work calendar, to just smile a greeting to a colleague.

Once in a while, Slow down a bit...
In your craziest of temper, to look the other person in the eye for ten seconds.

Once in a while, Slow down a bit..
In the middle of a complex work assignment, to talk to a friend.

Once in a while, Slow down a bit...
In racing with the clock, to check if its the clock that decides your actions really or yourself.

Once in a while, Slow down a bit...
In a restaurant while being served your meal, to ask if the server has had his meal.

Once in a while, Slow down a bit...
In making decisions, to ask if it affects or effects someone else drastically in some way..

Once in a while, Slow down a bit...
In a new setup, to give benefit of doubt of goodness.

Once in a while, Slow down a bit...
In your world, to love and serve..

Once in a while, Slow down a bit...
In your life, to look up to the Universe with Thanks, for little mercies and big blessings!

Friday, June 30, 2017

What is permanent??

Permanent is one word in English Dictionary that probably needs a revision.

The Pink Frock,
The Sapphire stash,
The athlete win,
The mindless chatter,
The aimless walk,
The sinful cream cake,
The perfect figure,
The J-i-T laughter,
The phenomenal performances,
The Jittery and Jinxed firsts,
The rainbow at dawn,
The five-branched palm tree,
The ROFL moments,
The sweet sixteen,
The crazy reading fits,
The laurels,
The quarrels,
The gossips,
The small pain and big gains,
The childhood Innocence,
The God-send moments and people..

All stay as thoughts!!!!

Nothing is permanent physically, but we can keep it all stored in our memory as long as we are sane and our brain cells agree to!!


Some things never change! Some people Too!!


  • Some things in life, come Natural.
  • Some things in life are seen and learned.
  • Few other things come by practice.
  • Yet other things come by listening.
  • Some things come by going through experiences.
  • Some things have to be felt deep down, at an unfathomable depth of the mind.
  • Yet other things can never be understood in this lifetime.
  • Teaching things to people, in my opinion is an attempt.
  • Learning is an effort.
  • Lesson and Memories are the gifts!'

Some people never change, in spite of all these, because, its just not their way of life or may be the nature has not crafted the path of change for them at the moment. 

Wednesday, May 24, 2017

Trending on... Stand-up Comedies

I do appreciate stand-up comedies and loved the laughing riot I got into while watching a stand up comedy fwd that I got on WhatsAppp. After a long time, I laughed until my stomach hurt... I don't know too many names of the comedians though... when the three minute video ended i almost hit the Share icon to share the video to friends.. now i have men friends and women friends in my list. Realized that there were mentions in the comedy that i wont want to share it with the men. So let it pass...

Moved on to the next item on the YouTube suggestion list of similar titles. Watched at least seven more videos by different null comedians. Thanks to my profession as a technical writer, as much as words and their usage amaze me, i cannot stand use of unwarranted, ill-fitted, obscene words too often in the name of comedy. I do understand the pun-intended word usage which i admit is okay if the joke is for adults, came out as casual as its meant to be,was intended to be understood, and not laid out to understand!. Sometimes a joke is best when its understood in a moment and becomes obscenely ugly if elaborated!. 

All of the videos i saw today had unwarranted reference to f lettered fliers... why????!!!!.I am tempted to ask people how fluently can they use a word without really fitting it in context??? English is a beautiful language. The popular f lettered word has it roots somewhere and has its own meaningful history. My job demands that i write a sentence, read it, cut out excessive verbiage and give it crisp finish and i do it for every line i write... The only place I don't snip my work is here; this blog space because this is a direct output from my head. Unedited and uncovered version of what I think.

Sense of humor in adult jokes is beautiful and has to be put out neatly without causing discomfort to share.. women in the audience may not be as comfortable as the speaker. Just why does a piece on food, flight, airport, dress is made to sound like an uncomfortably tight garment?!! Now did u like that comparison? But it is still covered up neatly right? Dress Comfortably!!! and that is to say dress up your sentences. Say anything but say it well!!. All of us understand the difference between "Get out" and "Can you please give me some time?" Just like how we try to be as courteous as possible at any office space we must remember that it is important to say things in a presentable manner.

So all i am saying is I appreciate your talent dear stand up comedians, but remember there is still a thin line we like to draw in public between what a woman can handle and what a man can enjoy. I am.sure both appreciate adult jokes that can subtly boost the humor tangent given to a common place topic! Just iron it a little! 

The 1 hour Journey on Lalbagh

Two medical doctors aged 60 plus were my co-passengers today. They travel from Bangalore to kuppam every day to PES medical college where they profess and practice medicine. The 1 hr 15 min journey by Lalbagh express with them radically changed my views about many things in life. They introduced themselves and I was surprised that they travel every day to teach in an institute. I hope to be able to recall and collate what I understood today for the betterment of the willing minds.

When asked about the long travel every day to work in a different state, that too dealing with many surgeries in a row,many lectures back to back, many outpatient interactions once in a while, the lady doctor who is an Anaesthetist says " If you are passionate about your work, you will be able to take all efforts to make it happen".

LESSON 1 - PASSION

The topic turned to medical facilities in rural India. I got to know that most people get to come to them after the problem becomes a threat to life or activity because they are not educated. Rural primary health centers are equipped well with all the essentials of a basic health care unit but the junior doctors posted there do not have the experience to treat patients in serious condition. This is an admitted minus they say, along with the expectations that come from the socially reputed individuals who expect preferential care and would not tolerate pain or wait to get cured. Their views " System should change!. Every life is important and needs to be respected just for the fact that its life we are talking about and the social stature does not warrant a difference in treatments".

LESSON 2: BE HUMBLE

Coming from IT writing background it was easy to ask them how they handle records and writing in their field. They do not know about technical communication as a profession to even exist. They still do many of their case histories on hand-written mode which is later stored as digital copies but the work involves a lot of talking, understanding, and writing. The doctors seem to know Tamil, Hindi, Arabic, Telugu, Kannada, and of course, they spoke very good English. When asked what is their motivation they immediately said " communication is key to success in our profession.. or as an afterthought, she added anywhere for that matter. We spoke about how the doctors are trained to talk and understand their patient's problems and empathize with their situation and then treat them. I felt deeply about how easy it was for us to under-estimate the medical doctors of today while there were doctors who really do more than they studied about!!...

LESSON 3: COMMUNICATION

The talks went to how medical profession changed drastically over the years and then to the students of today who are bothered less about life and more about money... When talking of money the lady s aid " Money is essential for requirements but should not rule our principles and ethics in life - personal or professional". 

LESSON 4: ETHICS

When speaking of young doctors and upcoming medicos, the senior citizen doctor said " everywhere honesty is lacking... both in the system and consumer, in every business" and " medicine has become a business too " he added.Five people come together to an operating table for a surgery and only if all the five have the same commitment to see the patient out of her door happy, healthy and sound, will the surgery be truly a success, she says.

LESSON 5: HONESTY

When asked about God they said.. we are not Gods. We believe in God and trust that anything done in Good Faith will work fine. The one mishap in a hundred cases is blown up out of proportion in media, making all the doctors trust the various seemingly unnecessary tests more than their own knowledge in medicine.

LESSON 6: FAITH

When they alighted I conveyed my thanks for such a fruitful and active conversation that I have never chanced to have in a long time now. I am writing this piece to share the attitude of the older generation of doctors which according to me does not come from books, but the Upbringing in that generation.

Edhu? or What?

ஆசை எளியது. அடக்கம் வலியது. வறுமை கொடியது. உண்மை கசப்பது. குடும்பம் கூடுவது. கோபம் சிறியது. ஒற்றுமை பெரியது. நட்பு நிகரற்றது. பாசம...